--%>

    Ngày 13/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT, trong đó, có quy định chi tiết về trình tự, thủ tục kiểm tra thông quan đối với phế liệu nhập khẩu. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT đã rà soát, xây dựng dự thảo Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, Bộ TN&MT đã giao Tổng cục Môi trường chủ trì phối hợp với các chuyên gia và thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết định số 1539/QĐ-BTNMT ngày 15/7/2020 để rà soát, sửa đổi và trình Bộ trưởng ban hành Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thay thế các văn bản: Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT, Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 8/2/2019.

    Theo đó, Tổng cục Môi trường đã rà soát, dự thảo các QCVN và tổ chức họp tổ soạn thảo xây dựng và hoàn thiện dự thảo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu; đồng thời, hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Về cơ bản, khi áp dụng trong thực tế, các quy định về đối tượng áp dụng và yêu cầu kỹ thuật đối với phế liệu nhập khẩu tại các dự thảo QCVN nêu trên đều được các cơ quan, tổ chức liên quan vận dụng xuyên suốt, không gặp khó khăn. Do đó, dự thảo QCVN đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất chủ yếu tập trung sửa đổi các quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng phế liệu nhập khẩu phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

    Dự kiến ban hành kèm theo Thông tư nêu trên 6 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, bao gồm:

1. QCVN 31:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

2. QCVN 32:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

3. QCVN 33:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

4. QCVN 65:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

5. QCVN 66:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

6. QCVN 67:2020/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

    Để đảm bảo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để văn bản sau khi ban hành có tính khả thi, Bộ TN&MT đã gửi Công văn đề nghị Văn phòng Chính phủ đăng tải Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến góp ý từ các Bộ, ngành, tổ chức và cá nhân liên quan. Đồng thời, Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường cũng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý từ các Bộ, ngành, tổ chức và cá nhân liên quan trước khi ban hành.

 

Đức Anh

Thống kê

Lượt truy cập: 3324716