--%>

     Theo Sở TN&MT Tây Ninh, tỉnh đang thực hiện Dự án “Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh, giai đoạn 2015-2020” nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh. Với việc thực hiện kế hoạch này, Tây Ninh góp  phần sử dụng  tiết  kiệm và hiệu  quả  nguồn tài nguyên thiên  nhiên, giảm cường độ phát  thải khí  nhà kính, ứng phó  hiệu quả với biến đổi khí hậu; nâng cao đời sống và tạo nên lối sống thân thiện với môi trường.

     Theo đó, Kế hoạch hành động cần xây dựng được hệ thống các thông số, chỉ thị, chỉ số đánh giá tăng trưởng xanh (tạm thời) phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; Đánh giá hiện trạng  phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh theo các thông số, chỉ thị, chỉ số đánh giá tăng trưởng xanh đã xây dựng giai đoạn 2009-2013; Dự báo xu hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Đề  xuất các chương  trình, kế hoạch, đề án và giải pháp triển  khai kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2015-2020 tại tỉnh Tây Ninh.   

 

Hồng Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 3323589