--%>

    Tạp chí Môi trường ngày nay tiền thân là Bản tin BVMT do Cục Môi trường phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam xuất bản số đầu tiên vào tháng 2/1994. Được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp giấy phép hoạt động báo chí số 58/1999/GPXB-BC ngày 25/2/1999, Bản tin BVMT được nâng cấp thành Tạp chí BVMT trực thuộc Cục Môi trường, Bộ KH, CN&MT, ra mắt số đầu tiên vào tháng 2/1999. Tiếp đó, nhằm đáp ứng yêu cầu xuất bản Tạp chí trong tình hình mới, ngày 8/12/2008, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 2256/QĐ-BTNMT thành lập Tạp chí Môi trường, trực thuộc Tổng cục Môi trường, là đơn vị sự nghiệp hoạt động theo cơ chế tự chủ. Đến nay, Tạp chí Môi trường đã xuất bản ổn định 18 số/năm, gồm 12 số định kỳ hàng tháng; 3 số Chuyên đề tiếng Việt, 3 số Chuyên đề tiếng Anh và Trang Thông tin điện tử với tên miền http:  www.tapchimoitruong.com. Hai mươi năm - một chặng đường lịch sử, Tạp chí đã phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của cơ quan quản lý nhà nước về BVMT quốc gia.

Từng bước chuyển hóa thách thức thành cơ hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

    Thứ nhất, là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Môi trường, Tạp chí đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về môi trường và đa dạng sinh học; hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, giới thiệu những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học, các giải pháp, công nghệ, mô hình, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực quản lý, BVMT và đa dạng sinh học; giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong lĩnh vực BVMT và đa dạng sinh học thông qua hoạt động báo chí. Tạp chí đã đăng tải và phản ánh kịp thời những văn bản quan trọng của Đảng định hướng, chỉ đạo về công tác BVMT, tình hình triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, từ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác BVMT trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 15/11/2004 về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Đây chính là Nghị quyết đầu tiên của Đảng về BVMT, thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng đối với công tác BVMT, đặc biệt trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của đất nước. Và gần đây nhất, Nghị quyết 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khung chính sách cao nhất định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT ở Việt Nam trong thời gian tới…

    Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, định hướng của Đảng, Tạp chí còn có những bài viết với nội dung phổ biến, hướng dẫn thi hành các bộ luật về môi trường như Luật BVMT 1993, bộ luật đầu tiên ở nước ta về môi trường; Luật BVMT 2005, Luật Đa dạng sinh học 2008, Luật BVMT năm 2014 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII ngày 23/6/2014. Cùng với đó là những bài viết mang tính định hướng, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và kết quả triển khai thực hiện của các cấp, các địa phương liên quan đến các chính sách phát triển về BVMT và phát triển bền vững (PTBV) đất nước như: Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh; Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Các Chương trình, Kế hoạch hành động quốc gia, các đề án, dự án lớn, các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Chính phủ về BVMT; Các văn bản, quy định quản lý cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về BVMT và liên quan.

    Có thể khẳng định rằng, Tạp chí Môi trường đã có những đóng góp quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền và phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp, quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý, BVMT. Trong suốt chặng đường 20 năm qua, Tạp chí luôn bám sát tôn chỉ mục đích, thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

    Thứ hai, không chỉ luôn bám sát tôn chỉ mục đích đề ra, Tạp chí dần khẳng định bước phát triển vượt bậc về quy mô, chất lượng cũng như vai trò và vị thế trong làng báo chí Việt Nam. Khi mới thành lập, Tạp chí chỉ xuất bản 2 tháng/kỳ, 48 trang, khuôn khổ 19x27 cm với 4 chuyên mục chính. Qua từng thời kỳ đã liên tục phát triển để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Kể từ năm 2000, Tạp chí được phép xuất bản tháng/kỳ, số trang tăng lên 60, khuôn khổ tăng lên 21x29 cm, với 7 chuyên mục và phát hành rộng rãi hơn trong cả nước. Bên cạnh việc tăng kỳ xuất bản, Tạp chí còn xuất bản các số chuyên đề với nội dung sâu, tập trung về các vấn đề, sự kiện. Số chuyên đề đầu tiên được ra mắt vào tháng 9/2002, có nội dung trọng tâm về PTBV, cung cấp thông tin đa dạng, chuyên sâu phát hành ngay sau khi Hội nghị Thượng đỉnh thế giới lần đầu tiên về PTBV được tổ chức tại Johannesburg, Nam Phi vào tháng 6/2002. Bắt đầu từ năm 2011, Tạp chí xuất bản số chuyên đề tiếng Anh với các nội dung quan trọng, vấn đề lớn về chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực môi trường. Đến nay, hàng năm, Tạp chí xuất bản 12 số định kỳ, 3 số chuyên đề tiếng Việt phát hành rộng rãi trong cả nước và 3 số chuyên đề tiếng Anh phát hành tới các đại sứ quán, đoàn ngoại giao, tổ chức, dự án, chương trình hợp tác quốc tế và đông đảo các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và liên doanh đang hoạt động tại Việt Nam, góp phần cung cấp thông tin cho cộng đồng người nước ngoài về những chủ trương, chính sách, luật pháp quy định của Việt Nam trong lĩnh vực quản lý, BVMT cũng như chia sẻ, trao đổi các thông tin, kết quả hợp tác giữa Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực môi trường và liên quan.

    Ngoài những chuyên mục chính tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước về môi trường, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động quản lý, BVMT trong nước và quốc tế, Tạp chí còn mở thêm nhiều chuyên mực mới: Trao đổi - Diễn đàn, Môi trường và Doanh nghiệp, Môi trường và Phát triển. Những chuyên mục mới này góp phần cung cấp, trao đổi thông tin về các vấn đề môi trường liên ngành, liên vùng, hội nhập toàn cầu, gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, mở ra diễn đàn cung cấp, trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, thực tiễn công tác BVMT cho cộng đồng doanh nghiệp - một cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững đất nước. Cùng với đó, để đáp ứng nhu cầu quảng bá, giới thiệu, thông tin về lĩnh vực, thành quả hoạt động cũng như sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu xã hội của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước, Tạp chí có thể điều chỉnh, bổ sung nội dung, số lượng phát hành các số định kỳ và xuất bản các số chuyên đề (Năm 2018, Tạp chí đã xuất bản thêm số chuyên đề Tăng trưởng xanh phối hợp với dự án Tăng trưởng xanh của Bộ KH&ĐT; số chuyên đề Đại học TN&MT TP. Hồ Chí Minh).

    Bên cạnh Tạp chí Môi trường bản giấy, Tạp chí Môi trường điện tử (tapchimoitruong.vn) cũng được xây dựng và đi vào hoạt động theo quy định của Giấy phép Số 64/GP-TTĐT ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông, tạo thêm một kênh thông tin mới, một đầu ra của Tạp chí Môi trường bản in, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin nhanh, chính thống về công tác quản lý  BVMT, qua đó mở rộng đối tượng bạn đọc. Lúc ban đầu, Tạp chí Môi trường điện tử mới chỉ có một số chuyên mục chính: Tin mới, Luật pháp - Chính sách, Tăng trưởng xanh, Diễn đàn - Trao đổi, Giải pháp - Công nghệ xanh, Môi trường và Doanh nghiệp, Môi trường và Cộng đồng, Nhìn ra thế giới, Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, đến nay, Tạp chí đã bổ sung thêm chuyên mục, chuyên đề mới như Biến đổi khí hậu, Trang địa phương, Môi trường và Sức khỏe, BVMT trong xây dựng nông thôn mới… nhằm đáp ứng thị hiếu cũng như nhu cầu tìm hiểu, trao đổi thông tin của bạn đọc.

    Thứ ba, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chính về xuất bản, Tạp chí còn đẩy mạnh công tác truyền thông báo chí. Hàng năm, Tạp chí được giao nhiệm vụ phối hợp với một số cơ quan thông tấn báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục về môi trường trên các tờ báo có lượng phát hành lớn trong cả nước. Đến nay, đã có hàng vạn bài báo, tin và ảnh về môi trường (cả tiếng Việt và tiếng Anh) đã được đăng tải (cả trên báo in và báo điện tử) như các báo: Lao động, Đại biểu nhân dân, Đại đoàn kết, Diễn đàn doanh nghiệp, Khoa học và đời sống, Đất Việt, Vietnam News, Vietnam Economic News, Chuyên đề Tin trong nước, Chuyên đề Dân tộc và Miền núi; Truyền hình Thông tấn-Vnews (TTXVN),  Các cơ quan báo chí trong Bộ như Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường … Các chuyên trang, chuyên mục môi trường trên các báo đã tạo diễn đàn rộng khắp, phục vụ đông đảo đối tượng độc giả, giúp cho công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp trong xã hội về quy định pháp luật môi trường và công tác BVMT.

    Một nhiệm vụ khác cũng được Tạp chí đẩy mạnh là tổ chức các cuộc tọa đàm, khảo sát, tập huấn cho phóng viên các đơn vị báo chí. Đến nay, đã tổ chức được hàng chục đợt tọa đàm, khảo sát với hàng trăm lượt phóng viên tham dự trên mọi miền của đất nước với nhiều chủ đề và nội dung khác nhau. Qua các cuộc tọa đàm, khảo sát đã tạo ra mối liên kết, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan báo chí với các cơ quan quản lý môi trường ở các địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường. Bên cạnh đó, các phóng viên đã tích lũy thêm được nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế quý báu cho công tác tuyên truyền về BVMT.

   Với những nỗ lực không ngừng trong hoạt động của mình, tập thể cán bộ, viên chức của Tạp chí đã được lãnh đạo Bộ TN&MT 2 lần trao tặng Bằng khen về thành tích tuyên truyền, báo chí năm 2008 và năm 2014; Được lãnh đạo Tổng cục Môi trường tặng Giấy khen về các thành tích hoạt động trong lĩnh vực truyền thông báo chí về môi trường. Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xây dựng Hội; Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhiếp ảnh Việt Nam, cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen khác.

Tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế cơ quan ngôn luận của Tổng cục Môi trường

    Đối với Tạp chí Môi trường, năm 2019 là năm Tạp chí tròn 20 tuổi. Đây là một bước phát triển lớn về vị thế, vai trò cũng như trách nhiệm của Tạp chí, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của tập thể Tạp chí Môi trường trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức về BVMT cho mọi tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tới, Tạp chí Môi trường tập trung: Xây dựng và thực hiện Đề án Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Tạp chí. Qua đó, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, thường xuyên có những bài viết phân tích sâu, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm; tiếp tục đổi mới hình thức và giao diện các ấn phẩm tạo sự hấp dẫn đối với bạn đọc. Cùng với Tạp chí Môi trường bản in, Tạp chí Môi trường điện tử phấn đấu sẽ trở thành một kênh thông tin nhanh nhạy, hiệu quả, đa dạng đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin về môi trường. Bên cạnh đó, mở rộng đội ngũ cộng tác viên; Tăng cường sự phối hợp giữa Tạp chí với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Tổng cục nhằm thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; Hoàn thiện tổ chức, cơ cấu hoạt động của Tạp chí; Từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên; Xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế phát triển của Tạp chí; Tiếp tục  xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phù hợp với trình độ phát triển; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, bảo đảm đáp ứng nhiệm vụ được giao và chủ động nguồn cán bộ quản lý. Đồng thời, tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực về cơ sở vật chất và trang thiết bị hoạt động chuyên môn nghiệp vụ…

    Là Tạp chí chuyên ngành, hoạt động theo cơ chế tự chủ nên Tạp chí còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tập thể Tạp chí Môi trường sẽ luôn tiếp nối, phát huy truyền thống, nuôi dưỡng tri thức, đổi mới nội dung và hình thức để chuyển tải đa chiều những vấn đề môi trường đang đặt ra hiện nay, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế cơ quan ngôn luận của Tổng cục Môi trường, cơ quan báo chí chuyên ngành môi trường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức, kiến thức và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội về BVMT, hướng tới phát triển bền vững đất nước.

Một số hình ảnh về Tạp chí Môi trường qua các thời kỳ:

 

  
         Số Tạp chí BVMT đầu tiên tháng 2/1999                                  Số Chuyên đề Tiếng Việt đầu tiên tháng 10/2002

                               

          Số Tạp chí đầu tiên sau khi đổi tên

 từ Tạp chí BVMT thành Tạp chí Môi trường

Tuyển tập chọn lọc các bài viết hay

  giai đoạn 2004 - 2008

 

Tạp chí điện tử: tapchimoitruong.vn 

 

Quang cảnh buổi họp mặt cộng tác viên Tạp chí năm 2001

 

Bộ trưởng Mai Ái Trực chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Tạp chí BVMT nhân dịp đến thăm và làm việc tại Cục Môi trường tháng 8/2002

 

Tạp chí BVMT tổ chức Tọa đàm Báo chí và các vấn đề môi trường không khí: Nhu cầu và hướng tiếp cận năm 2007

 

Tạp chí BVMT phối hợp với Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm ảnh Môi trường quanh ta, cuộc sống quanh ta

 

Tạp chí Môi trường phối hợp với Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức chấm giải Cuộc thi ảnh toàn quốc về Môi trường và cuộc sống người nghèo năm 2009

 

Đoàn phóng viên Tạp chí cùng các cơ quan truyền thông trong chuyến khảo sát doanh nghiệp tại Tây Bắc năm 2010

 

Đoàn phóng viên Tạp chí cùng các cơ quan truyền thông trong chuyến khảo sát doanh nghiệp tại Long An năm 2013

 

Nguyên Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến  trao bằng khen của Bộ TN&MT cho Tổng biên tập Đỗ Thanh Thủy nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tạp chí

 

Cán bộ Tạp chí Môi trường nhận Giấy khen của Tổng cục Môi trường nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tạp chí

 

Các cán bộ, phóng viên Tạp chí Môi trường chụp ảnh lưu niệm với nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến 

 

Tạp chí Môi trường họp Hội đồng biên tập năm 2018

 

            

 

                 Tạp chí nhiều lần được nhận Bằng khen, Giấy khen của Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường, Hội Nhà báo Việt Nam

Thống kê

Lượt truy cập: 3326692