--%>

    Ngày 2/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2/10/2020. 

    Theo đó, Nghị định số 118/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nội dung của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP​ gồm: Bổ sung khoản 6 Điều 3, khoản 4 Điều 5; sửa đổi khoản 2 Điều 7; sửa đổi, bổ sung Điều 15, Điều 17; bổ sung Điều 17a quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khảo nghiệm đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen; bổ sung thêm Điều 17b về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; sửa đổi, bổ sung Điều 18; sửa đổi Điều 19, bổ sung Điều 19a về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; sửa đổi, bổ sung Điều 21; bổ sung Điều 23a về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học; bổ sung Điều 28a về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm; Điều 33 được sửa đổi điểm c, bổ sung điểm d và điểm đ khoản 2; bổ sung Điều 33a về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi; sửa đổi khoản 3 Điều 42.

    Cụ thể, Nghị định số 118/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về trình tự, thủ tục công nhận, thu hồi quyết định công nhận Cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen. Bộ NN&PTNT công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen. Tổ chức đăng ký công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen là các đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT kiểm tra hoạt động của cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen. Trường hợp vi phạm một trong các yêu cầu quy định tại Điều 16 của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP, Bộ NN&PTNT xem xét thu hồi quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen.

    Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định công nhận hoặc thu hồi quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, Bộ NN&PTNT gửi 01 bản chính quyết định đến Bộ TN&MT và công bố quyết định trên trang thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT.

    Nghị định số 118/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 18 của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về cấp, thu hồi Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen. Cụ thể, Bộ NN&PTNT cấp, thu hồi Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT trường kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu của Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen.

    Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định cấp hoặc thu hồi Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, Bộ NN&PTNT gửi 01 bản chính quyết định đến Bộ TN&MT và công bố quyết định trên trang thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT.

    Hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, cấp Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, công nhận kết quả khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen đã tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận. Trừ trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ có yêu cầu thực hiện theo quy định của Nghị định này. 

    Quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, cấp Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, công nhận kết quả khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen đã được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị pháp lý.

 

Phương Tâm

Thống kê

Lượt truy cập: 3324769