--%>

    Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 2933/UBND-KT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

    Theo Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, TP tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 (từ ngày 18 - 20/9) theo hướng dẫn của Bộ TN&MT tại Công văn số 4984/BTNMT-TTTNMT ngày 10/9/2020.

    Các Sở, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, TP ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ TN&MT. Báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở TN&MT trước ngày 10/10/2020.

    Sở TN&MT tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Bộ TN&MT, UBND tỉnh trước ngày 15/10/2020.

 

Châu Long

Thống kê

Lượt truy cập: 3122865