--%>

    Thực hiện Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường, ngày 3/8/2020, Tổng cục Môi trường đã có văn bản số 2435/TCMT-TTDL gửi các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện công tác giao nộp dữ liệu môi trường.

    Theo đó, Tổng cục Môi trường đề nghị các tổ chức, cá nhân trực thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực môi trường có sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp môi trường, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học và công nghệ (hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước), trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày nghiệm thu, hoàn thành nhiệm vụ có trách nhiệm giao nộp một bộ dữ liệu môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT dạng giấy và dạng số cho cơ quan quản lý dữ liệu môi trường theo quy định là Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường để lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường theo quy định, thực hiện Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT.

    Hồ sơ nộp dữ liệu môi trường gồm: Các loại dữ liệu môi trường giao nộp là bản chính tài liệu và là sản phẩm cuối cùng của dự án, nhiệm vụ, đề tài (có xác nhận chính thức); Báo cáo tóm tắt về dữ liệu môi trường giao nộp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT; Bản sao Hồ sơ nghiệm thu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); Bảng thống kê Danh mục dữ liệu môi trường giao nộp theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT.

 

Nguyễn Văn Thùy

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3324762