--%>

     Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (TTX) giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng Kế hoạch số 3186/KH-UBND ngày 10/4/2017 về TTX giai đoạn 2016 - 2020 để làm cơ sở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

     Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đưa kinh tế tỉnh hướng đến TTX và phát triển bền vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính; Xây dựng và thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu về TTX trong hệ thống chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh góp phần quan trọng trong thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

     Kế hoạch đã đề ra 17 giải pháp chủ yếu để tập trung triển khai thực hiện, đồng thời giao nhiệm vụ cho các Sở, ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm phù hợp với từng ngành, từng địa phương. Hiện các cơ quan, đơn vị đang khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, nghiên cứu kiến nghị, đề xuất đối mới, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội phù hợp với Chiến lược quốc gia về TTX.

 

                Nhật Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 3323644